בס"ד

סיפור חיו של הצדיק החסיד מברסלב

ר' יונה לייב לבל זצ"ל

מפי נכדו וממשיך דרכו הצדיק הרב יונה לייב לבל שליט"א

סבי ע"ה אהב תמיד הכנסת אורכים וקירוב לבבות, הכל כפי שלמד מרבנו הקדוש ר' נחמן מברסלב זצ"ל. סבי ע"ה עוד לפני קום המדינה, פתח הכנסת אורחים במירון לאנשים. כדי לקרבם במילות חיבה חיזוק ושמחה, ותמיד דאג שיהיה בשפע לכולם.

בזמנים ההם, זמנים קשים ביותר, דאג תמיד לכלל ברוחניות ובגשמיות, וכן בנה במו ידיו את המיקוה במירון לצורך הכלל. סבי ע"ה היה בעל תוקע בקיבוץ מירון בראש השנה. וכן קירב את כולם לצדיק לצדיק רבי שמעון בר יוחאי. שחיבר את הזהר הקדוש, ויתפללו ויענו בזכותו, בכל משאלותם לטובה אמן.

סבי ע"ה היה נוסע הרבה לקברי צדיקים. ידידו הקרוב היה הצדיק ר' אשר זליג מרגלית זצ"ל, שהיה מגדולי המקובלים, והם למדו ביחד גנזי נסתרות.

פעם בל"ג בעומר שהיה שמח כל הלילה והיום בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, סבי ע"ה ר' יונה לייב זצ"ל היה מחלק תה , מרק ואוכל לנזקקים, מסירים ענקים, ורק לעמוד ולבשל אז בתקופה ההיא של הפרימוסים לא היה קל. והוא היה משמח ורוקד לקרב אנשים לצדיק כל הלילה והיום. בערב היה מותש והתפלל ערבית , בא אליו הצדיק ר' אשר זליג מרגלית זצ"ל סבי ע"ה ואמר לו: "אני מוכן לתת לך את כל הלימוד הזהר הקדוש שלמדתי כל הלילה והיום בתנאי שתתן לי את הזכויות של הכנסת האורחים והשמחה אשר נתת  לכל האורחים". ענה לו סבי ע"ה בדמעות "זה לא נמכר בשום כסף שבעולם". וחזר על זה כמה וכמה פעמים,  סבי ע"ה נתמלא שמחה גדולה, והתקרב לציון של רבי שמעון בר יוחאי כשדמעות זולגות מעיניו ומנשק את הציון הקדוש ומרים את ידיו כלפי שמים ואומר לשם יתברך "ריבונו של עולם אני מודה לך על שזיכית אותי לזכות את הרבים" והמשיך להתפלל ערבית.

מקור הסיפור מהצדיק הקדוש ר' אפרים פישל איזנבך שליט"א, ראש ישיבת המקובלים "שערי שמים" בירושלים. שהיו ידידים בלב ובנפש, והכיר את תוכן  פנימיותו שהיה צדיק וכל כולו למען הכלל.

"שזכות הצדיקים תגן עלינו אמן"

כל מי שהכיר את ר' יונה לייב לבל זצ"ל, ויודע סיפור מקורות חיו, או תמונות מהצדיק יפנה למערכת "עטרת צדיקים" או לשלוח בדואר אלקטרוני והרב יונה ליי לבל שליט"א יברך בכל מילי דמיטב אמן.
ואני נכדו וממשיך פועלו למען הכלל בעזרת השם. והמשך מקורות חיו יבא בקרוב.